Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roModele de teste [REZOLVATE] Evaluare Nationala clasa a VI-a 2024: Matematica si stiintele naturii Modele de teste [REZOLVATE] Evaluare Nationala clasa a VIII-a 2024: Matematica Subiecte Evaluare Nationala Clasa 6 2024: Romana si Matematica Subiectele de la Evaluarea Nationala clasa a II-a 2024 la Limba Romana Subiectele de la Evaluarea Nationala clasa a IV-a 2024 ROMANA si MATEMATICA Subiecte + Barmen Evaluare Nationala 2024 Romana clasa a VIII-a Subiect rezerva Evaluare Nationala 2024 Limba romana Subiecte + Barmen Evaluare Nationala 2024 Matematica clasa a VIII-a Evaluare Nationala clasa a VI-a limba si comunicare. Modele de teste [REZOLVATE] Evaluare Nationala 2024 clasa a VIII-a. Modele de teste [REZOLVATE] la limba si literatura romana Evaluare Nationala clasa a II-a. Modele de teste [REZOLVATE] la Limba Romana Evaluare Nationala clasa a II-a. Modele de teste [REZOLVATE] la Matematica Evaluare Nationala clasa a IV-a 2024. Modele de teste [REZOLVATE] la Matematica Evaluare Nationala 2024 clasa a IV-a. Modele de subiecte [REZOLVATE] la Limba Romana Subiecte Evaluare Nationala 2023 clasa a VIII-a. Modele de teste pentru Evaluarea Nationala 2023 publicate de Ministerul Educatiei Subiectele de la Evaluarea Nationala clasa a II-a 2023. Cerintele pentru Limba romana SCRIS si CITIT Subiectele de la Evaluarea Nationala clasa a II-a 2023 la Matematica Subiectele de la Evaluarea Nationala clasa a IV-a 2023 ROMANA si MATEMATICA Subiecte + barem Romana Evaluare Nationala 2023 clasa a VIII-a Subiecte + barem Matematica Evaluare Nationala 2023 clasa a VIII-a

Metodologie Evaluare Nationala 2023-2024

ORDIN privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2023 - 2024

Avand in vedere:
— prevederile art. 74 alin. (5), ale art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
— prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
— prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 2.324 din 11.08.2023 referitor la proiectul de ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII a, in anul scolar 2023—2024,
in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea
Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

ministrul educatiei emite prezentul ordin. 

Art. 1. — Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2023—2024, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. —Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, denumita in continuare evaluare nationala, se desfasoara in anul scolar 2023—2024 in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010—2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010—2011, si cu prevederile prezentului ordin.
 
Vezi AICI culegeri cu exercitii REZOLVATE pentru Evaluarea Nationala si asigura-i copilului tau reusita la examen! 

Art. 3. — Programele pentru disciplinele limba si literatura romana, matematica, limba si literatura romana pentru scolile si
sectiile cu predare in limba maghiara, limba si literatura maghiara materna, limba si literatura germana materna, limba si literatura sarba materna, limba si literatura slovaca materna, limba si literatura croata materna, limba si literatura italiana materna, limba si literatura rromani materna, limba si literatura
ucraineana materna, valabile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2023—2024, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.730/2022 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2022—2023. 
Art. 4. — (1) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a. 
(2) Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se asigura sustinerea probelor de examen adaptate in conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele
nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat, elaborate de Ministerul Educatiei pana la data de 1 noiembrie 2023, si ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.124/2017. 
Art. 5. — (1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale raspund/raspunde pentru buna organizare si desfasurare a evaluarii nationale. 
(2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate aproba, in situatii justificate, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010—2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, numirea in calitate de presedinte al comisiei din unitatea de invatamant a unui cadru didactic — membru al consiliului de administratie.
(3) Componenta Comisiei judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale, mentionata la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, se completeaza cu:
a) un vicepresedinte — inspector scolar general adjunct sau inspector scolar;
b) un secretar, director sau informatician/cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator. 
(4) In situatii justificate, la solicitarea inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate aproba, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010—2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, un numar mai mare de vicepresedinti/ secretari/membri in comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale. 
(5) Doi dintre secretarii sau membrii comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sunt operatori judeteni, respectiv responsabili cu activitatea pe platforma destinata evaluarii digitalizate.
(6) In componenta comisiei din centrul de examen si, respectiv, a comisiei din centrul zonal de evaluare sunt prevazuti 2 secretari — cadre didactice cu atributii in operarea pe calculator/ informatician, dintre care unul este operator responsabil cu activitatea pe platforma destinata evaluarii digitalizate.
(7) In centrele de examen pot fi desemnati in calitate de asistent si informaticieni/cadre didactice cu abilitati in operarea pe calculator.
(8) In centrele zonale de evaluare de la nivelul fiecarui judet/municipiului Bucuresti, pentru evaluarea lucrarilor scrise utilizand platforma dedicata evaluarii digitalizate, se pot organiza subcomisii care isi desfasoara activitatea in alte locatii sau in alta localitate decat cea in care isi are sediul centrul zonal de evaluare, in conformitate cu prevederile procedurii stabilite de catre Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale. 
Art. 6. — (1) In vederea pregatirii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti creeaza doua baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor), la nivelul fiecarei unitati de invatamant si la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, conform solicitarilor Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, care cuprind:
1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;
2. date personale ale profesorilor evaluatori, de regula, membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale. 
(2) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a
asigura confectionarea stampilelor-tip pentru Evaluarea Nationala, care se aplica pe documentele de examen. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:
a) stampila-tip pentru unitatile de invatamant care sunt centre de examen in care se organizeaza probe scrise pentru evaluarea nationala: „Evaluare Nationala 2024 — C.E.”;
b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Nationala 2024 — C.Z.E.”.
(3) Stampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm, si nu vor fi numerotate.
Art. 7. — (1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a stabilesc/stabileste componenta comisiilor pentru evaluarea nationala, cu cel mult doua zile lucratoare inainte de inceperea probelor scrise, cu respectarea principiilor competentei in evaluare si compatibilitatii. 
(2) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile din unitatile de invatamant — centre de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare si comisiile din centrele de contestatii judetene/municipiului Bucuresti se compun din personal didactic care nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale.
(3) Personalul didactic care face parte din comisiile mentionate la alin. (2) va da o declaratie scrisa in care va mentiona ca nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale. Declaratiile fac parte din documentele evaluarii nationale. 
(4) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic care au rude in examen nu au acces in unitatile de invatamant — centre de examen/evaluare/contestatii pe perioada desfasurarii examenului.
(5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de catre comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, prin decizie scrisa emisa de inspectorul scolar general, conform unei proceduri elaborate de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
(6) Membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a nu pot desfasura activitati in calitate de profesori evaluatori la nivelul centrelor zonale de evaluare.
(7) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale.
(8) Nu vor fi nominalizate in comisiile pentru evaluarea nationala persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.
(9) In unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea in comisiile pentru evaluarea nationala a unor cadre didactice din alte unitati de invatamant.
(10) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pot/poate decide suspendarea dreptului de constituire a centrului de examen unitatii de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale.
(11) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenti le este interzisa intrarea in salile de examen cu bagaje, telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti etc. Materialele nepermise in sala de examen vor fi introduse intr-un plic/o punga, impreuna cu un bilet/o eticheta pe care se noteaza numele si prenumele posesorului, si vor fi pastrate pana dupa predarea lucrarilor scrise intr-o sala special stabilita pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenti, supravegheata de o persoana desemnata de comisia din unitatea de invatamant — centru de examen. 
Art. 8. —(1) Repartizarea candidatilor pe sali se face in ordine alfabetica, la nivelul centrului de examen.
(2) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si alte asemenea obiecte, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale, stabilita de comisia din unitatea de invatamant — centru de examen in acest scop.
(3) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (2) in sala stabilita de comisie in acest scop nu sunt primiti in examen.
(4) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si alte asemenea obiecte ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(5) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si alte asemenea obiecte sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen telefoane mobile, casti audio, dispozitive tip IoT, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate in rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din unitatea/unitatile de invatamant/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
(6) Se interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (4)—(6) va fi considerata frauda/tentativa de frauda, iar candidatii respectivi sunt eliminati de la proba respectiva, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrarile scrise etc. 
(8) Candidatii eliminati de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisa.
(9) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a evaluarii nationale si prevederile alin. (2)—(8) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt interzise in sala de examen.
(10) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (9), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (2)—(8) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (4)—(6) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (7) si (8). 
Art. 9. — (1) Candidatii care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim prevazut pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin. (23) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010—2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, pot parasi sala de examen cel mai devreme dupa o ora de la inceperea probei scrise.
(2) La parasirea salii de examen, candidatii nu primesc subiectele. 
(3) In situatii obiective, neimputabile candidatilor, in care, in timpul probei scrise, este luata decizia anularii si a rescrierii lucrarii, se poate prelungi timpul destinat redactarii, cu cel mult o ora, conform unei proceduri elaborate de catre Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
Art. 10. — (1) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor si de transmitere a lucrarilor, precum si componenta, atributiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale
de evaluare si din centrele regionale/judetene/municipiului Bucuresti de contestatii, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare si securizare a lucrarilor scrise si consemnarea in documentele de examen a rezultatelor obtinute de candidati la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. 
(2) In anul scolar 2023—2024, activitatile din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se realizeaza utilizand platforma dedicata evaluarii digitalizate.
(3) In situatia mentionata la alin. (2), Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate decide organizarea unui centru zonal de evaluare si la nivelul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE). Presedintele centrului zonal de evaluare constituit in cadrul CNPEE este directorul general sau directorul general adjunct al Centrului National de Politici in Evaluare si Educatie. 
Art. 11. — (1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este mai mica sau egala cu 1 punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica avand doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul evaluarii nationale. 
(2) In cazul in care diferenta intre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori. Dupa validarea finalizarii evaluarii, nota finala este calculata luand in considerare cele 4 (patru) note. Dupa eliminarea celor doua note/valori extreme, nota finala se calculeaza ca medie aritmetica avand doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note/valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala si este inregistrata in catalogul evaluarii nationale. 
(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, notele acordate dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluare initiala. In situatia in care se constata o diferenta de notare mai mare de 1 punct, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, lucrarea este reevaluata de alti doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectand cu strictete baremul de evaluare si notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de cea de-a doua comisie de contestatii este nota finala obtinuta de candidat.
(4) Nota obtinuta in etapa de solutionare a contestatilor este nota definitiva, indiferent de punctajul obtinut, in plus sau in minus, fata de nota acordata in etapa de evaluare initiala a lucrarii. Aceasta nota nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.
(5) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale va transmite comisiilor judetene/Comisiei municipiului Bucuresti modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat in centrele zonale de evaluare si in centrul de contestatii judetean/al municipiului Bucuresti, anexa la procedura specifica evaluarii nationale. 
Art. 12. — (1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. In cazul candidatului minor, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestuia.
(2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale va transmite comisiilor judetene/Comisiei municipiului Bucuresti anexe la procedura specifica evaluarii nationale: cererea-tip pentru depunerea contestatiei si declaratia-tip mentionata la alin. (1). 
Art. 13. — (1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video si audio a salilor in care se desfasoara instruirea membrilor comisiilor, a salilor de clasa din unitatile de invatamant — centre de examen in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se predau/se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise ale candidatilor.
(2) Pana la inceperea probelor scrise, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio. 
(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a evaluarii nationale, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile din unitatile de invatamant — centre de examen si comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in
care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de frauda, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile mentionate la alin. (1) din unitatea de invatamant respectiva.
(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (3) si (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor in vigoare de catre candidati, comisia din unitatea de invatamant — centru de examen ia masurile care se impun, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale, care pot merge pana la acordarea notei 1 (unu) pentru frauda sau tentativa de frauda.
(6) In cazul in care verificarile sunt facute de catre comisia din unitatea de invatamant — centru de examen si se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor in vigoare de catre cadrele didactice implicate in organizarea si desfasurarea examenului, aceasta anunta comisia judeteana/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale care ia masuri de sanctionare si anunta, in scris, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale. 
Art. 14. — (1) Comunicarea rezultatelor obtinute la examenul de evaluare nationala se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta de acestia.
(2) Pentru comunicarea notelor obtinute la examenul de evaluare nationala, inainte de etapa de depunere si solutionare a contestatiilor, comisiile din unitatile de invatamant — centre de examen tiparesc lista rezultatelor examenului de evaluare nationala care cuprinde: codul candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, notele obtinute la fiecare proba scrisa, media sau mentiunile „absent”/”eliminat din examen”, dupa caz. 
(3) In baza prevederilor art. 24 alin. (10) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010—2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, si ale Regulamentului general privind protectia datelor, comisiile din unitatile de invatamant — centre de examen afiseaza/posteaza, utilizand codurile individuale ale candidatilor care au depus contestatii, notele obtinute in urma rezolvarii contestatiilor, la loc vizibil, la avizier si pe website-ul unitatii de invatamant.
(4) Comisiile din unitatile de invatamant — centre de examen tiparesc lista rezultatelor finale dupa contestatii ale candidatilor anonimizati si o afiseaza, conform calendarului, cu semnatura presedintelui si a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unitatii de invatamant si pe website-ul acesteia. 
(5) Rezultatele examenului de evaluare nationala ale candidatilor anonimizati sunt afisate si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si a inspectoratelor scolare, pentru o perioada de 2 ani. 
Art. 15. - (1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale vizualizarea lucrarii/lucrarilor propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale, dupa etapa de solutionare a contestatiilor. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor. 
(3) Membrii comisiei judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau cei ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale pot solicita vizualizarea lucrarii/lucrarilor si a borderourilor de evaluare in scopul verificarii/reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) si ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010—2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010. 
Art. 16. — Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul — Art. 17. — Directia minoritati, Directia generala economica, Directia generala informatizare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.  
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. 
Ministrul educatiei, 
Ligia Deca 
Bucuresti, 31 august 2023. 
Nr. 6.155.